HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 091-0691870

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 091-0691870

สายตรงนายก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเมตตา อุ่นใจ

ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายธนกฤต ชัยศิริ

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายนพดล คำแล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นางอัญชัญ ตันจรัสสกุล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายอาทิตย์ นันติ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายรัตน์ อินตะละ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายนิกร ทาโน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายลำพูน เตจ๊ะนัง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นางสาวจันทร์แรม โปธิ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นางสาวกัญญาณัฐ อยู่มา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายนิกร กันธิมา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายสุพัฒ หลวงโตน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายปั๋น รังทะษี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

นายประพัฒน์ จินนา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


แชร์ให้เพื่อน: