HOT NEWSพระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญ
ข้อมูล อบต.
นายเลิศ ปันใจดี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายตา อุ่นใจ

ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายธนกฤต ชัยศิริ

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายนพดล คำแล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นางอัญชัญ ตันจรัสสกุล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายอาทิตย์ นันติ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายนิกร ทาโน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายรัตน์ อินตะละ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายลำพูน เตจ๊ะนัง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นางสาวจันทร์แรม โปธิ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นางสาวกัญญาณัฐ อยู่มา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายบุญช่วย เจริญเดช

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายสุพัฒ หลวงโตน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายนิกร กันธิมา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายประพัฒน์ จินนา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

นายปั๋น รังทะษี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


แชร์ให้เพื่อน: