HOT NEWSพระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญ
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

ระเบียบสำนักงานปลัด

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้อง 476 KB. 50
2 พรก.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2546 90 KB. 43
3 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 266 KB. 46
4 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 90 KB. 46
5 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 114 KB. 43
6 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 154 KB. 44
7 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 49 KB. 45
8 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติ 49 KB. 46
9 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 140 KB. 44
10 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 207 KB. 44
11 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 181 KB. 43
12 พรบ.ให้ใช้ประมวลกฏหมายอาญา พ.ศ.2499 740 KB. 125
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547-2554 360 KB. 43
14 ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 262 KB. 44
15 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 163 KB. 43
16 ระเบียบว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 3.82 MB. 45
17 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 3.82 MB. 48
18 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 3.82 MB. 45
19 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และตัวอย่างหนังสือ 3.19 MB. 44
20 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 3.29 MB. 43

แชร์ให้เพื่อน: