HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 091-0691870

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 091-0691870

สายตรงนายก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลือกหัวข้อเรื่อง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 พรก.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2546 90 KB. 72
2 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 266 KB. 72
3 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 90 KB. 74
4 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 114 KB. 71
5 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 154 KB. 72
6 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 49 KB. 75
7 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติ 49 KB. 74
8 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 140 KB. 72
9 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 207 KB. 74
10 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 181 KB. 67
11 พรบ.ให้ใช้ประมวลกฏหมายอาญา พ.ศ.2499 740 KB. 177
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547-2554 360 KB. 74
13 ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 262 KB. 195
14 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 163 KB. 74
15 ระเบียบว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 3.82 MB. 72
16 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 3.82 MB. 71
17 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 3.82 MB. 70
18 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และตัวอย่างหนังสือ 3.19 MB. 70
19 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 3.29 MB. 71
20 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 246 KB. 20
21 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 222 KB. 18
22 พรบ.การขุนดินและถมดิน พ.ศ.2543 92 KB. 16
23 พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 263 KB. 19
24 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 329 KB. 19
25 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 294 KB. 12
26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 105 KB. 12
27 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 279 KB. 11
28 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 172 KB. 11

แชร์ให้เพื่อน: