HOT NEWSสายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ประจำตำบล

“ เกษตรก้าวล้ำ หัตถกรรมนำค่า ประชาร่มเย็น"


เกษตรก้าวล้ำ ายถึง

ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรและมีผลผลิตที่มีคุณภาพ

และปริมาณมากที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรมีนวัตกรรมใหม่ๆ

ควบคู่กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพีย


หัตถกรรมนำค่า หมายถึง

ชุมชนประกอบอาชีพหัตถกรรมแกะสลักไม้มีฝีมือประณีต

ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าสร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างระเทศ


ประชาร่มเย็น หมายถึง

ราษฎรมีความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีอัธยาศัยไมตรี

และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน


พันธกิจ (Mission)

1.  สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

2.  ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.  ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง

4.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคม

6.  ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

7.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

8.  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแชร์ให้เพื่อน: