HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ได้เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประเด็น 

(1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(2) การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติชอบ

(3) การนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติชอบ

(6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการนี้นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ ปรับปรุง /พัฒนา /ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประชุมพนักงาน 904 KB. 113

แชร์ให้เพื่อน: