HOT NEWSพระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญ
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลขุนคง

     ตำบลขุนคงเป็นตำบลหนึ่งใน ๑๑ ตำบลของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขุนคงแต่เดิมมีชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่า เผ่าลัวะ ได้อพยพมาจากอำเภอจอมทอง โดยการนำผู้คนในเผ่ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ ภายใต้การนำของ นายคง ซึ่งมียศเป็นขุน ได้มาตั้งหลักแหล่งอยู่ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อตำบลตามผู้นำว่า ขุนคง

     บ้านขุนคงเป็นชุมชนใหญ่มีประชากรมากกว่าบ้านอื่น ๆ ในตำบลเดียวกัน ด้วยสาเหตุนี้เองชาวบ้านจึงตั้งชื่อตำบลนี้ตามชื่อหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรมากกว่าว่า ตำบลขุนคง


คำขวัญประจำตำบล

พระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี

ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า

ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา

เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง


     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงเดิมเป็นสภาตำบล ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลขุนคง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แชร์ให้เพื่อน: