HOT NEWSพระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญ
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้ และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความรับผิดของตน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกคน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้แบ่งวัฒนธรรมองค์กร ไว้ดังนี้

1. การมีเหตุผล ใฝ่การหาความรู้

2. คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก ตรงต่อเวลา เคารพผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม

3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพท้องถิ่น มีการสร้างสรรค์ในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

4. เคารพกฎ ระเบียบ กฎหมาย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ อดทน

5. มีแผนการทำงานชัดเจน มุ่งพัฒนาท้องถิ่น

แชร์ให้เพื่อน: