HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงพร้อมกับ นายถนอม มอยติละ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง) , นายสุวรรณ์ ฟองเงิน (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง) และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกาด ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ส.อบต. หมู่ที่ 6 และประชาชนในตำบลขุนคงทั้งหมด เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง และนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6

ผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งนี้ จะนำไปเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงต่อไป

1. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน

2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำงบประมาณประจำปี

3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี

แชร์ให้เพื่อน: