HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.

เลือกหัวข้อเรื่อง

ด้านกายภาพ การเมืองการปกครอง ประชากร

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

ตำบลขุนคง ตั้งอยู่หางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 18 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดง ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

ทิศใต้ ติดต่อตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลขุนคง มีลักษณะพื้นที่มีความลาดเทจากทิศตะวันตกลงสู่ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำปิงไปทางทิศตะวันออก ดังนั้นบริเวณหมู่ที่ 7, 8 และบางส่วนของหมู่ที่ 6 บางปีในฤดูฝนมีน้ำหลาก จะประสบกับปัญหาอุทกภัยทำความเสียหายให้แก่พืชผลของเกษตรกร เนื่องจากเป็นที่ลุ่มและในฤดูแล้งพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะรับน้ำจากชลประทานแม่แตง มีพื้นที่บางส่วนที่อยู่ปลายคลองชลประทานจะรับน้ำไม่เพียงพอ ทำให้พืชผลเสียหาย ซึ่งบริเวณนี้ได้แก่ หมู่ที่ 7,8 และบางส่วนของหมู่ที่ 5, 6

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 72%

ภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม

1.4 ลักษณะของดิน

มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบดินเหนียว และดินเหนียวร่วนปนทรายดินทราย มีแม่น้ำปิงไหลผ่านด้านทิศตะวันออก บริเวณบ้านท่าขุนคง หมู่ที่ 7 และบ้านท่ามะโก๋ หมู่ที่ 8 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- มีแม่น้ำ 1 แห่ง ได้แก่ แม่น้ำปิง (ไหลผ่านพื้นที่หมู่ 7 , 8)

- ลำห้วย 1 แห่ง ได้แก่ ห้วยแม่ท่าช้าง

- ลำเหมือง 1 แห่ง ได้แก่ เหมืองพญาบ้านสรร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น แหล่งน้ำชลประทาน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการชลประทานแม่แตง

(ไหลผ่านพื้นที่หมู่ 1-9)

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตตำบลขุนคงไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เดิมเป็นสภาตำบล ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลขุนคง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 43แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงแบ่งเขตการปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านต้นแก้ว

หมู่ที่ 2 บ้านถวาย

หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง

หมู่ที่ 4 บ้านสารภี

หมู่ที่ 5 บ้านขุนคง

หมู่ที่ 6 บ้านกาด

หมู่ที่ 7 บ้านท่าขุนคง

หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโก๋

หมู่ที่ 9 บ้านแพะใหม่

2.2 การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ออกเป็น 9 เขต ตามจำนวนหมู่บ้าน คัดเลือกหมู่บ้านละ 1 คน

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 3,994 คน

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 3,994 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (13 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขุนคง 3,548 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 3,994 คน คิดเป็นร้อยละ 88.83

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 3,548 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 3,994 คน คิดเป็นร้อยละ 88.83

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้านเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านต้นแก้ว

118

165

181

346

2

บ้านถวาย

841

459

539

998

3

บ้านหนองโขง

168

197

203

400

4

บ้านสารภี

236

270

303

573

5

บ้านขุนคงหลวง

431

587

655

1,242

6

บ้านกาด

259

313

348

661

7

บ้านท่าขุนคง

177

217

257

474

8

บ้านท่ามะโก๋

96

127

138

265

9

บ้านแพะใหม่

127

120

124

244

รวมทั้งหมด

2,453

2,455

2,748

5,203

โดยมีจำนวนผู้สูงอายุ จำนวน 1,342 คน

และมีผู้พิการ จำนวน 171 คน


แชร์ให้เพื่อน: