HOT NEWSสายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.

เลือกหัวข้อเรื่อง

ด้านกายภาพ การเมืองการปกครอง ประชากร


๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

ตำบลขุนคงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดงไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๒๕๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้ คือ


แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลขุนคง


ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักกิโลเมตรที่ ๑ + ๙๐๐ ถนนสายหางดง ท่าขี้เหล็ก บริเวณพิกัด MA ๙๔๒๖๖๒ ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายหางดง ท่าขี้เหล็ก สิ้นสุดที่สะพานข้ามเหมืองพญาบ้านสรร บริเวณพิกัด MA ๙๗๖๖๕๖ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๔ กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่แม่น้ำปิงบ้านท่ามะโก๋ บริเวณพิกัด MA ๙๖๘๖๒๘ ไปทางทิศตะวันตกตามลำเหมืองท่ามะโก๋ สิ้นสุดที่ลำเหมืองพญาบ้านสรร บริเวณพิกัด MA ๙๕๕๖๐๘ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๖๐๐ เมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สะพานข้ามลำเหมืองพญาบ้านสรร บริเวณพิกัด MA ๙๗๖๖๕๖ ไปทางทิศใต้ตามลำเหมืองพญาบ้านสรร ถึงบริเวณพิกัด MA ๙๖๒๖๓๘ ไปทางทิศตะวันเฉียงใต้ตามลำเหมืองปูใส ถึงแม่น้ำปิงไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำปิงสิ้นสุดที่ปากเหมืองท่ามะโก๋ บริเวณพิกัด MA ๙๖๘๖๒๘ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๗ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ลำเหมืองพญาบ้านสรร บริเวณพิกัด MA ๙๕๕๖๐๘ ไปทางทิศเหนือตามลำเหมืองพญาบ้านสรร ลำเหมืองมะเกลือไปทางทิศเหนือของบ้านร้องแหย่ง ไปตามลำเหมืองแม่คำลบไปทางทิศตะวันออกของบ้านหนองโขง และลำเหมืองทราย สิ้นสุดที่ถนนสายหางดง ท่าขี้เหล็ก กิโลเมตรที่ ๑ + ๙๐๐ บริเวณพิกัด MA ๙๔๒๖๖๒ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๗ กิโลเมตร


ตำบลขุนคง ประกอบด้วย

หมู่ที่ บ้านต้นแก้ว

หมู่ที่ บ้านถวาย

หมู่ที่ บ้านหนองโขง

หมู่ที่ บ้านสารภี

หมู่ที่ บ้านขุนคง

หมู่ที่ บ้านกาด

หมู่ที่ บ้านท่าขุนคง

หมู่ที่ บ้านท่ามะโก๋

หมู่ที่ บ้านแพะใหม่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลขุนคง อำเภอขุนคง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลา

- โทรศัพท์ ๐53 022995

- โทรสาร 053 022995 ต่อ 18

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลขุนคงตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดง ประมาณ ๕ กิโลเมตรไปทาง ทิศตะวันออก ลักษณะพื้นที่มีความลาดเทจากทิศตะวันตกลงสู่ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำปิงไปทางทิศตะวันออก ดังนั้นบริเวณหมู่ที่ ๗, ๘ และบางส่วนของหมู่ที่ ๖ บางปีในฤดูฝนมีน้ำหลาก จะประสบกับปัญหาอุทกภัยทำความเสียหายให้แก่พืชผลของเกษตรกร เนื่องจากเป็นที่ลุ่มและในฤดูแล้งพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะรับน้ำจากชลประทานแม่แตง มีพื้นที่บางส่วนที่อยู่ปลายคลองชลประทานจะรับน้ำไม่เพียงพอ ทำให้พืชผลเสียหาย ซึ่งบริเวณนี้ได้แก่ หมู่ที่ ๗, ๘ และบางส่วนของหมู่ที่ ๕, ๖

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลขุนคง มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 72% สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบน - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมฝ่ายใต้

๑.๔ ลักษณะของดิน

มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบดินเหนียว และดินเหนียวร่วนปนทรายดินทราย มีแม่น้ำปิงไหลผ่านด้านทิศตะวันออก บริเวณบ้านท่าขุนคง หมู่ที่ 7 และบ้านท่ามะโก๋ หมู่ที่ 8 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

มีแม่น้ำ แห่ง ได้แก่ แม่น้ำปิง (ไหลผ่านพื้นที่หมู่ ๗ , ๘)

ลำห้วย แห่ง ได้แก่ ห้วยแม่ท่าช้าง

ลำเหมือง แห่ง ได้แก่ เหมืองพญาบ้านสรร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

แหล่งน้ำชลประทาน แห่ง ได้แก่ โครงการชลประทานแม่แตง (ไหลผ่านพื้นที่หมู่ ๑-๙)

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตตำบลขุนคงไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ


๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เดิมเป็นสภาตำบล ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลขุนคง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงแบ่งเขตการปกครองดังนี้

หมู่ที่ บ้านต้นแก้ว

หมู่ที่ บ้านถวาย

หมู่ที่ บ้านหนองโขง

หมู่ที่ บ้านสารภี

หมู่ที่ บ้านขุนคง

หมู่ที่ บ้านกาด

หมู่ที่ บ้านท่าขุนคง

หมู่ที่ บ้านท่ามะโก๋

หมู่ที่ บ้านแพะใหม่

๒.๒ การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ออกเป็น 9 เขต ตามจำนวนหมู่บ้าน คัดเลือกหมู่บ้านละ 2 คน

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 3,994 คน

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 3,994 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (13 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 3,548 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวน 3,994 คน คิดเป็นร้อยละ 88.83

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 3,548 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวน 3,994 คน คิดเป็นร้อยละ 88.83


๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร


จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด

9    หมู่บ้าน


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

หญิง

ชาย

1

ต้นแก้ว

.......114.......ครัวเรือน

......171...คน

....160....คน

2

ถวาย

…….801…...ครัวเรือน

......529.....คน

.....457....คน

3

หนองโขง

…….157…...ครัวเรือน

.......209..คน

.....193...คน

4

สารภี

…….220…. ครัวเรือน

.......290..คน

.....272....คน

5

ขุนคง

.....420......ครัวเรือน

.......654..คน

......612...คน

6

บ้านกาด

......253.....ครัวเรือน

.......352..คน

.......310..คน

7

ท่าขุนคง </

แชร์ให้เพื่อน: