HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 1.05 MB. 195
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.96 MB. 199
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.70 MB. 187
4 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 2.06 MB. 182
5 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.97 MB. 167
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2.44 MB. 179
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 2.30 MB. 186
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 2.96 MB. 181
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 3.62 MB. 188
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 3.39 MB. 168
11 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.14 MB. 156

แชร์ให้เพื่อน: