HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 091-0691870

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 091-0691870

สายตรงนายก

คำสั่งและประกาศ

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1.58 MB. 45
2 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง 1.08 MB. 17
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 403 KB. 24
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 684 KB. 17
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 3.14 MB. 18
6 ประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 525 KB. 15
7 ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 449 KB. 17
8 ประกาศ เรื่องการหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง 77 KB. 15
9 ประกาศ เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 1.55 MB. 11
10 ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 938 KB. 7
11 เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 384 KB. 2
12 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 357 KB. 2
13 เรื่อง ปิดให้บริการ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวาย 471 KB. 3
14 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 383 KB. 2
15 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 352 KB. 2
16 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 407 KB. 2
17 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7 347 KB. 2
18 เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 380 KB. 3
19 เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 1.35 MB. 3
20 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 380 KB. 2
21 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 9 367 KB. 2
22 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 384 KB. 2
23 เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 405 KB. 2
24 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11 370 KB. 3
25 เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 384 KB. 2
26 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นตำบลขุนคง 733 KB. 2
27 เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 387 KB. 2
28 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12 365 KB. 3
29 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 395 KB. 2
30 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1.46 MB. 4

แชร์ให้เพื่อน: