HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

คำสั่งและประกาศ

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1.58 MB. 526
2 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง 1.08 MB. 188
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 403 KB. 183
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 684 KB. 182
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 3.14 MB. 191
6 ประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 525 KB. 171
7 ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 449 KB. 202
8 ประกาศ เรื่องการหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง 77 KB. 170
9 ประกาศ เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 1.55 MB. 192
10 ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 938 KB. 163
11 เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 384 KB. 157
12 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 357 KB. 149
13 เรื่อง ปิดให้บริการ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวาย 471 KB. 161
14 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 383 KB. 161
15 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 352 KB. 150
16 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 407 KB. 152
17 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7 347 KB. 158
18 เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 380 KB. 159
19 เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 1.35 MB. 246
20 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 380 KB. 149
21 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 9 367 KB. 158
22 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 384 KB. 170
23 เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 405 KB. 156
24 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11 370 KB. 153
25 เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 384 KB. 147
26 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นตำบลขุนคง 733 KB. 165
27 เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 387 KB. 164
28 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12 365 KB. 141
29 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 395 KB. 152
30 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1.46 MB. 178
31 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 1.13 MB. 131
32 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 4.41 MB. 118
33 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1.43 MB. 114
34 ประกาศให้ใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ขุนคง 583 KB. 124
35 ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัญที่4 43 KB. 114

แชร์ให้เพื่อน: