ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว  :  ศาลารวมใจบ้านขุนคง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  01 ม.ค. 51     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  219  คน
 
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 

    ศาลารวมใจบ้านขุนคง หมู่ที่ 5 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้ง โดย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ พ.ศ. 2519 ส่งเสริมให้ชาวบ้านให้ ชาวบ้านหนังสือและรู้จักการปฐมพยาบาลเยื้องต้น ตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้แก่ ราษฎรในตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลักภายในศาลา รวมใจบ้านขุนคง คือ บริการแนะนำด้านสุขภาพ บริการหนังสืออ่าน
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
ศาลารวมใจ

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
ศาลารวมใจ