ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว  :  บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  03 มิ.ย. 57     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  273  คน
 
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 

      บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม­่ เป็นทีรู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งกำเนิดของงานแกะสลักไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ จนผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้า จุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม้, งานเดินเส้น-แต่งลาย, งานลงรัก-ปิดทอง, แอนติค,เครื่องเงิน, เครื่องเขิน, ผ้าทอ, เครื่องจักรสาน และเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

 
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
บ้านถวาย

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
บ้านถวาย

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
บ้านถวาย

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
บ้านถวาย