ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด จำนวน 9 โครงการ หมู่ที่ 1
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  03 เม.ย. 60
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    

ประกาศสอบราคา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด

จำนวน 9 โครงการ หมู่ที่ 1-9 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

(รายละเอียดตามที่แนบคะ)