ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 

สภาองค์กาารบริหารส่วนตำบลขุนคง


นายตา อุ่นใจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 
นายธนกฤต ชัยศิริ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงนายชัยนาถ อุ่นแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงนายยนพดล คำแล
สมาชิกสภา อบต.ม.1นายเสน่ห์ โพธิปิน
สมาชิกสภา อบต.ม.2นางอัญชัญ ตันจรัสสกุล
สมาชิกสภา อบต.ม.2นายอาทิตย์ นันติ
สมาชิกสภา อบต.ม.3นายรัตน์ อินตะละ
สมาชิกสภา อบต.ม.4นายนิกร ทาโน
สมาชิกสภา อบต.ม.4นายลำพูน เต๋จ๊ะนัง
สมาชิกสภา อบต.ม.5นายชัยพร ถาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ม.5นางสาวกัญญาณัฐ อยู่มา
สมาชิกสภา อบต.ม.6นางสาวจันทร์แรม โปธิ
สมาชิกสภา อบต.ม.6นายบุญช่วย เจริญเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.7นายศรีหมื่น บุญเรือง
สมาชิกสภา อบต.ม.7นายสุพัฒ หลวงโตน
สมาชิกสภา อบต.ม.8นายนิกร กันธิมา
สมาชิกสภา อบต.ม.8นายประพัฒน์ จินนา
สมาชิกสภา อบต.ม.9นายบุญปั๋น รังทะษี
สมาชิกสภา อบต.ม.9