ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายนัฐพงห์ มูลแก้ว
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายเกื้อกูล พรหมจักร์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษานางสาววรรณี ดาววงค์
ตำแหน่งครู ค.ศ. 1นางนาตยา บุญจันทร์
ครู ค.ศ. 1นางสาวสิริณัฎฐ์ ไชยวงศ์
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางอำภา ตากันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสุภาวดี แก้วกงพาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวมณฑิรา จินดา
คนงานทั่วไปนางสาวนารีนาฎ เต๋จ๊ะใหม่
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ