Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  79 คน
  • เมื่อวาน  :  177 คน
  • เดือนนี้  :  2882 คน
  • ทั้งหมด  :  50716 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
หน่วยงานแต่ละฝ่าย องค์การบิรหารส่วนตำบลขุนคง
 

กองคลัง


นางนีรชา สมถวิล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวศิวพร อภิวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวรุ่งนภา บุญแสน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการนางสาวนิตยา บุญมูล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนางสาวธัญญา อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวภคินี ดีมูล
พนักงานจ้างเหมา