ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 

ส่วนการคลัง


นางนีรชา สมถวิล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวศิวพร อภิวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวรุ่งนภา บุญแสน
นักวิชาการคลังนางสาวธัญญา อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวภคินี ดีมูล
พนักงานจ้างเหมา (รายวัน)