ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 

สำนักปลัด


นายชัยนาถ อุ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 
นายภูรี ทัณทะรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสุนทรี ศรีจา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน ชำนาญการนางปราลิตรา นพศิริ
ตำแหน่งนักทรัยากรบุคคล ปฏิบัติการนางสาวสุรีย์ เรือนโย
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการว่าง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนางสาวอมลิน แก้วสุวรรณ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายองอาจ ภักดี
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์นายธัชชัย ฝูงคน
ตำแหน่งคนงานทั่วไปนางชลธิชา จอมแก้ว
ตำแหน่งคนงานทั่วไปชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากรชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากรนายกิตติพันธ์ ตุ่นวัน
ตำแหน่งคนงานทั่วไปชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากรชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากรชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากร