ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  30 ส.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  15  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2560 ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.