ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการออกประชาคมเพื่อทบทวนโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2562-2565)
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  19 มิ.ย. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  26  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

กำหนดการออกประชาคมเพื่อทบทวนโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2562-2565)

- วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ออกประชาคม หมู่ที่ 1 เวลา 09.30น. หมู่ที่ 2 เวลา 13.00 น.

- วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ออกประชาคม หมู่ที่ 3 เวลา 09.30 น. หมู่ที่ 4 เวลา 13.00 น.

- วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ออกประชาคม หมู่ที่ 6 เวลา 09.30 น.

- วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ออกประชาคม หมู่ที่ 7 เวลา 09.30น. หมู่ที่ 8 เวลา 13.00 .น

- วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ออกประชาคม หมู่ที่ 9 เวลา 09.30 น.

- วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ออกประชาคม หมู่ที่ 5 เวลา 09.30 น.