ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  19 ธ.ค. 59     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  36  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    -   ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 

                                     ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาษีป้าย                     -    ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

                                      ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

ภาษีบำรุงท้องที่            -    ชำระภาษีตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 30 เมษายน 2560