ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการแบะผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  04 ก.ค. 59     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  45  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป