ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
303 หมู่ 5 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

เบอร์โทร 053-022995-7


ประชาสัมพันธ์      กด 0

ธุรการ(แฟกส์)       กด 11
สำนักงานปลัด       กด 14
ส่วนการศึกษาฯ       กด 15
ส่วนโยธา       กด 16 หรือ 17
ส่วนการคลัง       กด 18 หรือ 19

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       กด   23

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์ อปพร.ต.ขุนคง 053-022998 (ให้บริการ 24 ชั่วโมง)

 

อีเมล์ (e-mail) ministrator_sao@hotmail.com

Facebook https://www.facebook.com/ministrator.sao