ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
    ค้นหาเอกสาร width= ค้นหาเอกสาร

ฝ่าย : สำนักปลัด
เอกสาร วันเวลา ดาวน์โหลด
   หนังสือหน้าที่เกื้อกูล งานการเจ้าหน้าที่ 09/11/2558 โหลด pdf
   ระเบียบการลา 09/11/2558 โหลด pdf
   พรบ.เดินทางไปราชการ 09/11/2557 โหลด pdf
   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ฉบ 01/11/2557 โหลด pdf
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ 01/11/2557 โหลด pdf
   การบันทึกทะเบียนประวัติ 01/11/2557 โหลด pdf
   ระเบียบงานบุคคล 02/10/2557 โหลด pdf
   หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 01/10/2557 โหลด pdf
   การทำบัตรพนักงาน 01/10/2557 โหลด pdf
   พรบ.ประชุมสภา 01/10/2557 โหลด pdf
   ระเบียบงานสารบรรณ 01/10/2557 โหลด pdf
   พรบ.สภาตำบล 02/02/2557 โหลด pdf
 

ฝ่าย : ส่วนการคลัง
เอกสาร วันเวลา ดาวน์โหลด
   คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักง 12/11/2558 โหลด pdf
   พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 12/11/2558 โหลด pdf
   แบบฟอร์มคำขอทะเบียนพาณิชย์ 10/11/2558 โหลด pdf
   ระเบียบเบิกจ่ายเงินฉบับที่ 3 10/11/2558 โหลด pdf
   ระเบียบเบิกจ่ายเงิน ฉบับที่ 2 10/11/2558 โหลด pdf
   คู่มือทะเบียนพาณิชย์ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.249 10/11/2558 โหลด pdf
   พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 10/11/2558 โหลด pdf
   ระเบียบเบิกจ่ายเงิน ปี 2547 10/11/2558 โหลด pdf
 


ฝ่าย : ส่วนโยธา
เอกสาร วันเวลา ดาวน์โหลด
   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522(ฉบับที่ 2,3,4) 10/11/2558 โหลด pdf
   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 10/11/2558 โหลด pdf
   พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 10/11/2558 โหลด pdf
 


ฝ่าย : ส่วนการศึกษา
เอกสาร วันเวลา ดาวน์โหลด
   มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกค 01/10/2558 โหลด pdf
   พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไ 01/10/2558 โหลด pdf