ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ภาพกิจกรรม เพิ่มข่าวเมื่อ
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ประจำป... 28/08/2560
  โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560 08/08/2560
  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 08/08/2560
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง... 19/07/2560
  พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันท... 19/07/2560
  โครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2560 17/07/2560
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/07/2560
  โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 11/07/2560
  องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือด... 03/07/2560
  ออกประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562-2565) 20/06/2560
  สรงน้ำพระธาตุวัดขุนคง หมู่ที่ 5 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเช... 12/06/2560
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลขุนคงร่วมงานสรงน้ำพร... 11/05/2560
  กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 10/05/2560
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ร... 02/05/2560
  รดน้ำดำหัวนายก อบต.ขุนคง ในวันที่ 16 เมษายน 2560 18/04/2560
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอหางดง ในวันที่ 16 เมษายน 2560 18/04/2560
  โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปะจำปี 2560 13/04/2560
  ร่วมงานมหกรรมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 03/04/2560
  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ 21/03/2560
  งาน อสม.แห่งชาติ และกิจกรรม Big cleaning dayในวันที่ 20 มีนาคม... 20/03/2560
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 23/02/2560
  มหกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 04/02/2560
  งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 30/01/2560
  โครงการรวมพลังสานใจ ห่วงใยประชาชน ปี 6 ประจำปี 2559 25/11/2559
  พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิกาในพื้นที่ต... 06/09/2559
  การบริการซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลขุนคง 06/09/2559
  โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการป้องกัน และ... 09/08/2559
  โครงการป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2559 (รณรงค์ควบคุมและป้องกันโร... 05/07/2559
  กำจัดขยะอุดตันภายในท่อระบายน้ำ 14/06/2559
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือ... 07/06/2559
1 | 2 | 3 | ต่อไป