ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ภาพกิจกรรม :  โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  08 ส.ค. 60
 
ภาพกิจกรรม
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.ขุนคง ร่วมดำเนินงานตามโครงการ

 big cleaning day ประจำปี 2560  ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ พื้นที่ตำบลขุนคง

 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560