ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ภาพกิจกรรม :  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  08 ส.ค. 60
 
ภาพกิจกรรม
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต. ดำเนินการโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560  ณ พื้นที่ตำบลขุนคง

 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560