ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ภาพกิจกรรม :  โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  11 ก.ค. 60
 
ภาพกิจกรรม
 

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดขุนคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแห่งเทียนเข้าพรรษาของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลขุนคงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา

 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม
 
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560