ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ภาพกิจกรรม :  ออกประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562-2565)
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 มิ.ย. 60
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ออกประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562-2565)

ภาพกิจกรรม
 
ออกประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562-2565)

ภาพกิจกรรม
 
ออกประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562-2565)

ภาพกิจกรรม
 
ออกประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562-2565)

ภาพกิจกรรม
 
ออกประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562-2565)