ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ภาพกิจกรรม :  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลขุนคงร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  11 พ.ค. 60
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)

ภาพกิจกรรม
 
งานสรงน้ำพระธาตุวัดวงค์เมธา (วัดหนองโขง)