ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ภาพกิจกรรม :  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่งที่ 29 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  02 พ.ค. 60
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น