ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ภาพกิจกรรม :  พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิกาในพื้นที่ตำบลขุนคง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  06 ก.ย. 59
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ภาพกิจกรรม
 
พ่นหมอกควัน

ภาพกิจกรรม
 
พ่นหมอกควัน

ภาพกิจกรรม
 
พ่นหมอกควัน

ภาพกิจกรรม
 
พ่นหมอกควัน

ภาพกิจกรรม
 
พ่นหมอกควัน

ภาพกิจกรรม
 
พ่นหมอกควัน

ภาพกิจกรรม
 
พ่นหมอกควัน

ภาพกิจกรรม
 
พ่นหมอกควัน

ภาพกิจกรรม
 
พ่นหมอกควัน