Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  13 คน
  • เมื่อวาน  :  119 คน
  • เดือนนี้  :  2023 คน
  • ทั้งหมด  :  45685 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
ภาพกิจกรรม :  กิจกรรม 5 ส.
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 เม.ย. 61
 
ภาพกิจกรรม
 

พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำภายในที่ทำการเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

 
ภาพกิจกรรม
 
พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำภายในที่ทำการเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ภาพกิจกรรม
 
พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำภายในที่ทำการเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ภาพกิจกรรม
 
พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำภายในที่ทำการเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ภาพกิจกรรม
 
พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำภายในที่ทำการเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ภาพกิจกรรม
 
พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำภายในที่ทำการเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ภาพกิจกรรม
 
พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำภายในที่ทำการเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ภาพกิจกรรม
 
พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำภายในที่ทำการเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี